TWORZENIE TABEL (CREATE) I ICH ZMIANA (ALTER)

Kursy Online SQL Server Bazy Danych Microsotf Tworzenie Modyfikowanie Tabele Create Alter Table Andrzej Śmigielski

TWORZENIE TABEL (CREATE TABLE)

 
          Tabele w Ms SQL Server implementuje się za pomocą polecenia CREATE TABLE .
 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE TABEL W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH:

Każda tabela ma unikalną i jednoznaczną nazwę
Każda kolumna danej tabeli ma unikalną i jednoznaczną nazwę
Niedopuszczalna redundancja danych
Każdy wiersz danej tabeli musi być inny, nie może być powtórzeń
Wszystkie wartości tożsamej kolumny muszą być tego samego typu
Każda wartość pola tabeli powinna być atomowa
Porządek, kolejność zarówno całych kolumn jak i wierszy nie ma znaczenia.
 

PODCZAS IMPLEMENTACJI NOWYCH TABEL MAMY WIELE MOŻLIWOŚCI POZWALAJĄCYCH NA KONTROLOWANIE WSTAWIANIA, MODYFIKOWANIA ORAZ USUWANIA DANYCH Z TYCH TABEL:

● NULL / NOT NULL
Określa, czy w danej kolumnie mogą być wartości puste czy też nie.
● DEFAULT
Ograniczenie to definiuje wartość domyślną, więc z definicji nie jest wartością NULL.
● UNIQUE
Ograniczenie to nie pozwala na wprowadzenie do kolumny wartości zdublowanej, każda wartość musi być unikalna.
● CHECK
Ograniczenie to pozwala np. na sprawdzanie formatu wprowadzanych danych. Do tego ograniczenia można także „podpiąć” własną funkcję.
 

DODATKOWE DOBRE PRAKTYKI, JAKIE ZALECAM STOSOWAĆ:

● MS_Description
Jest to właściwość tabeli pozwalająca na przechowywanie opisu, ogólnej informacji dotyczącej tabeli.
● Opisy kolumn tablel
Jest to właściwość kolumn tabeli pozwalająca na przechowywanie opisu, ogólnej informacji dotyczącej kolumny.

Te dwie powyższe możliwości (o ile są stosowane prawidłowo) są bardzo pomocne developerom podczas analizowania bazy danych, ponieważ pozwalają zapoznać się z przeznaczeniem tabel i kolumn w nich zawartych. Dlatego ważne jest aby opisy były treściwe, dokładne i prawdziwe.
 

Poniższe PrtScn’y przedstawiają możliwość sprawdzenia opisu tabeli i kolumn z poziomu SSMS, a nie skryptu SQL’owego:

Klikamy PPM na tabeli, którą chcemy sprawdzić, następnie z menu rozwijanego należy wybrać „Properties”.

Programowanie SQL Bazy Danych Create Table Alter Table Null Default Unique Check

W lewym panelu „Select a page” wybieramy „Extended Properties” – tutaj widać opcjonalną informację dotyczącą opisu tabeli.

Programowanie SQL Bazy Danych Create Table Alter Table Null Default Unique Check

Klikamy PPM na tabeli, którą chcemy sprawdzić, następnie z menu rozwijanego należy wybrać „Design”.

Programowanie SQL Bazy Danych Create Table Alter Table Null Default Unique Check

Otworzy nam się okno tabeli ze wszystkimi kolumnami oraz właściwościami – tutaj widać opcjonalną informację dotyczącą opisu zaznaczonej kolumny.

Programowanie SQL Bazy Danych Create Table Alter Table Null Default Unique Check

 
 

ZMIANA STRUKTURY TABEL (ALTER TABLE)

 
          Istniejące już tabele w Ms SQL Server za pomocą polecenia ALTER TABLE można modyfikować, tzn. zmieniać ich strukturę.
 
 

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA:

1. 004_Tworzenie_Tabel.sql
 

KURSY SQL ONLINE