REGULAMIN


REGULAMIN SERWISÓW INTERNETOWYCH „online-project.pl i kursy.online-project.pl”

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisów internetowych znajdujących się pod adresami stron internetowych www.online-project.pl i www.kursy.online-project.pl, zwanymi dalej „Serwisami”.
Serwisy prowadzone są przez firmę „online-PROJECT Sp. z o.o.” z siedzibą: 59-700 Bolesławiec, ul. Sadowa 33, NIP 612-187-40-95, REGON: 389025381, KRS: 0000905148, Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, zwaną dalej „Administratorem Serwisów”.

2. Adres Serwisów i dane kontaktowe: adresy stron internetowych: www.online-project.pl i www.kursy.online-project.pl; e-mail: smigielski.andrzej@gmail.com; telefon: 531-527-572; adres korespondencyjny: 59-700 Bolesławiec, ul. Sadowa 33.

3. Każda osoba przed dokonaniem zakupu w Serwisach powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

§ 2
Definicje

• Serwisy – serwisy internetowe pod adresami www.online-project.pl i www.kursy.online-project.pl wraz z wszystkimi informacjami oraz dokumentami i plikami dostępnymi na stronach serwisów internetowych.

• Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisów.

• Administrator Serwisów – osoba lub firma prowadząca Serwisy.

• Administrator Danych – osoba fizyczna lub prawna przetwarzająca Dane Osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

• Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwisy lub osoba dokonująca rejestracji w Serwisach w celu otrzymania darmowych treści promocyjnych lub informacji handlowych, a także osoba mogąca dokonać zakupu.

• Klient – to Użytkownik Serwisów po dokonaniu zakupu, który także może dokonać dalszych zakupów.

• Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Serwisami umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

• Produkt – to informacje tekstowe oraz graficzne w wersji elektronicznej, takie jak skrypty do programowania baz danych, pliki graficzne, infografiki, pliki PDF oraz inne pliki wchodzące w skład programowania baz danych o charakterze naukowym, edukacyjnym.

• Usługa – to elektroniczny dostęp (na podstawie loginu oraz hasła) do płatnych części Serwisów o charakterze naukowym, edukacyjnym.

§ 3
Warunki techniczne

1. Dokonywanie zakupów w Serwisach wymaga od Użytkownika/Klienta posiadania prawidłowego oraz aktywnego maila, czyli konta poczty elektronicznej.

2. W celu prawidłowego działania Serwisów urządzenie końcowe Użytkownika/Klienta (czyli komputer, tablet, smartfon, smart TV, czy jakiekolwiek inne urządzenie umożliwiające korzystanie z internetu), za pomocą którego odwiedzany jest Serwis lub dokonywane są w Serwisie zakupy Produktów/Usług, powinno spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
• posiadanie działającego bezprzewodowego lub stałego połączenia internetowego o szybkości pobierania danych pozwalających na prawidłowe wyświetlanie się wszystkich elementów Serwisów;
• system operacyjny, przeglądarkę internetową, procesor oraz pamięć operacyjną umożliwiające prawidłowe przeglądanie stron internetowych.
W przypadku komputerów zaleca się korzystanie z systemu operacyjnego minimum Windows XP, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń zaleca się korzystać z systemów operacyjnych na bieżąco aktualizowanych, czyli także umożliwiających prawidłowe przeglądanie stron internetowych. Procesor w urządzeniu powinien posiadać częstotliwość taktowania minimum 800 MHz, pamięć operacyjna powinna być minimum 1 GB. Dostępne wolne miejsce na dysku, karcie czy samym urządzeniu także powinno pozwalać na prawidłowe działanie stron internetowych.
• w przypadku przeglądarek internetowych musi być zaakceptowana opcja korzystania z plików cookies oraz JavaScript.
• powyższe kryteria dotyczące zarówno urządzeń jak i oprogramowania dotyczą własności osób odwiedzających Serwisy, a same Serwisy nie są zobowiązane do dostarczenia tych urządzeń i oprogramowania.

§ 4
Rodzaj i zakres działalności Serwisów

1. Serwisy prowadzą sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet, a asortyment to szeroko pojęta nauka, wiedza, edukacja z zakresu projektowania oraz programowania baz danych.

2. Przedmiotem sprzedaży są Produkty/Usługi umieszczone w części Serwisów dostępnych po dokonaniu zakupu.

3. Dostęp do Produktów/Usług umieszczonych w częściach Serwisów dostępnych po dokonaniu zakupu dostarczany jest Użytkownikowi/Klientowi Serwisów, do których dostaje dostęp (czyli login i hasło) za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany przez Użytkownika/Klienta adres poczty elektronicznej.

4. W celu prawidłowego korzystania ze skryptów programistycznych wymagane jest posiadanie zainstalowanego silnika bazodanowego jakim jest SQL Server Developer w wersji minimum 2014.

§ 5
Polityka prywatności

1. Użytkownik/Klient wypełniając formularz zakupu wyraża zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie Jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora Danych w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu jak i świadczonych na jego podstawie Usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest firma „online-PROJECT Sp. z o.o.” z siedzibą: 59-700 Bolesławiec, ul. Sadowa 33, NIP 612-187-40-95, REGON: 389025381, KRS: 0000905148, Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS.

3. Gromadzone są tylko te dane osobowe, które Użytkownik/Klient podał dobrowolnie. Dane są przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
• zawarcia umowy sprzedaży zakupionych Produktów/Usług umieszczonych w częściach Serwisów dostępnych po dokonaniu zakupu;
• nadania oraz udostępnienia Użytkownikowi/Klientowi danych do logowania (tj. login i hasło), na który Użytkownik/Klient złożył zamówienie;
• automatycznego wystawienia oraz wysłania drogą elektroniczną dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży zakupionych Produktów/Usług umieszczonych w częściach Serwisów dostępnych po dokonaniu zakupu, w informatycznym, zewnętrznym systemie, więc dane osobowe Użytkownika/Klienta po przekazaniu do zewnętrznego systemu przetwarzane są na zasadach określonych przez podmiot współpracujący.

4. Użytkownik/Klient dokonując subskrypcji newslettera (poprzez podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora Danych) podczas procesu rejestracji lub składania zamówienia oraz wyrażając zgodę na jego otrzymywanie tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili Użytkownik/Klient może z subskrypcji zrezygnować, klikając w link anulujący subskrypcję, który znajduje się w stopce każdego newslettera.

5. Zgromadzone dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celach promocyjnych oraz marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi/Klientowi oferty handlowej Serwisów jak i innych informacji marketingowych związanych z Serwisami.

6. Zgromadzone dane są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa tych danych.

7. W każdej chwili Użytkownik/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ma prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

8. Użytkownik/Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednak odmowa podania danych osobowych uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika/Klienta usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Użytkownikiem/Klientem a Serwisami.

9. Podczas odwiedzania Serwisów przez Użytkownika/Klienta wykorzystywane są pliki cookies wysyłane z systemu Serwisów do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik/Klient w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Pliki te mogą zawierać takie informacje jak żądanie sieciowe, adres IP Użytkownika/Klienta, typ oraz język przeglądarki wraz z datą i godziną przesłania żądania.
Za pomocą tych informacji podnoszona jest jakość usług oferowanych przez Serwisy, dzięki między innymi identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników/Klientów. Użytkownik/Klient może zabronić odbierania plików cookies, ale przez to pozostanie anonimowy, a w efekcie Serwisy nie będa miały możliwości identyfikacji Użytkownika/Klienta ani Jego preferencji. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w polityce prywatności Serwisów.

10. Serwisy oferują Produkty/Usługi za pośrednictwem publicznej sieci Internet, w związku z tym Użytkownik/Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z tego, że korzystanie z usług Serwisów może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisami a Użytkownikiem/Klientem i oświadcza także, że w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów spowodowanych działaniem osób trzecich Użytkownik/Klient nie będzie miał żadnych roszczeń do Serwisów.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Użytkownikowi/Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Użytkownikowi/Klientowi specyfikacji zamówienia lub dowodu zakupu. Za przyczyny techniczne uniemożliwiające sfinalizowanie zamówienia, leżące po stronie Użytkownika/Klienta albo po stronie operatora poczty elektronicznej Serwisy nie odpowiadają.

§ 6
Zasady dokonywania zakupów w Serwisach

1. Informacje dotyczące między innymi prezentowanych Produktów/Usług, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane na stronach internetowych Serwisów, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Użytkownik/Klient przed dokonaniem zakupu Produktów/Usług umieszczonych w częściach Serwisów dostępnych po dokonaniu zakupu oświadcza, że:
• zapoznał się z dokładnym opisem danego Produktu/Usługi oraz że z pełną świadomością oraz odpowiedzialnością dokonuje transakcji dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży;
• akceptuje łączną cenę zamówionych Produktów/Usług;
• akceptuje zarówno sposób jak i terminu zapłaty;
• akceptuje sposób oraz termin spełnienia świadczenia przez Serwisy;
• dokonując zakupu na warunkach promocyjnych akceptuje brak możliwości reklamacji oraz odstąpienia od umowy;
• zaznaczając zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia zamówionych usług przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy jest świadomy, że przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę i spełnił świadczenie, w związku z czym Użytkownik/Klient akceptuje utratę prawa odstąpienia od umowy.

3. Sfinalizowanie zakupu Produktu/Usługi w Serwisach wymaga rejestracji lub zalogowania się w Serwisach przez Użytkownika/Klienta.

4. Złożenie zamówienia odbywa się po dokładnym zapoznaniu się przez Użytkownika/Klienta z wszystkimi informacjami określonymi w treści niniejszego Regulaminu za pomocą formularza dostępnego na stronach Serwisów. Użytkownik/Klient dobrowolnie podaje następujące dane: Imię wraz z nazwiskiem lub nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, kraj, dokładne dane adresowe, nazwę konta i hasło (w przypadku pierwszego zakupu), ewentualne uwagi dotyczące zamówienia, na przykład dane do wystawienia faktury.

5. Wszystkie podane ceny na stronach Serwisów w polskiej domenie www.online-project.pl i www.kursy.online-project.pl podane są w złotych polskich.

6. Zamówienie przez Użytkownika/Klienta uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Serwisy przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika/Klienta przesłanego automatycznie po złożeniu tego zamówienia na adres e-mail podany przez Użytkownika/Klienta w formularzu zamówienia.

7. Serwisy mogą wstrzymać przyjęcie złożonego przez Użytkownika/Klienta zamówienia w sytuacji wystąpienia podejrzenia co do prawdziwości lub prawidłowości podanych przez Użytkownika/Klienta danych w formularzu zamówienia. W takim przypadku Serwisy postarają się niezwłocznie skontaktować z Użytkownikiem/Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości.

8. Zarówno Użytkownik/Klient oraz Serwisy związani są ceną Produktów/Usług, jakie obowiązują w chwili złożenia zamówienia na dane Produkty/Usługi.

9. Serwisy honorują płatności za pomocą zewnętrznego systemu płatności elektronicznych a sama sprzedaż jest w 100% zautomatyzowana.

10. Umowa wchodzi w życie w chwili dokonania wpłaty przez Użytkownika/Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

11. Zakupiony Produkt/Usługa jest przekazywany przez Serwisy Użytkownikowi/Klientowi jak najszybciej po złożonym zamówieniu oraz po dokonaniu przez Użytkownika/Klienta płatności oraz wysłaniu przez Serwisy potwierdzenia przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika/Klienta przesłanego automatycznie po złożeniu tego zamówienia na adres e-mail podany przez Użytkownika/Klienta w formularzu zamówienia.

12. Wraz z zakupionymi Produktami/Usługami wysyłane jest elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu oraz faktura VAT. Użytkownik/Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych oraz pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT, i są to następujące dane: Imię i Nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, w przypadku firm numer NIP.

13. Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Użytkownik/Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

14. Inne informacje dotyczące działania Serwisów, a także informacje handlowe o nowych Produktach/Usługach Serwisów, o promocjach Serwisów mogą być przesyłane Użytkownikom/Klientom, jednak Serwisy zadbają o to, aby informacje te nie były wysyłane z dużą częstotliwością.

15. Zamówienie jest realizowane poprzez umożliwienie Użytkownikowi/Klientowi dostępu do Produktów/Usług na czas nieokreślony.

16. Za brak dostępu do Produktów/Usług spowodowanych winą nie leżącą po stronie Serwisów, a w szczególności spowodowanych przez dostawców internetu, firmy hostingowe lub spowodowanych przez różne klęski żywiołowe Serwisy nie odpowiadają.

17. Za brak płatności lub niedostarczenie e-maila z zakupionym Produktem/Usługą spowodowane winą nie leżącą po stronie Serwisów, a w szczególności spowodowanych przez dostawców internetu, firmy hostingowe, firmy współpracujące z Serwisami lub spowodowane przez różne klęski żywiołowe Serwisy nie odpowiadają.

18. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Użytkownika/Klienta e-maila z zakupionymi Produktami/Usługami z przyczyn leżących po stronie Klienta, a w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail wysłana przez Serwisy zostanie automatycznie oznaczona jako „spam”.

19. Zakup Produktu/Usługi uznaje się za wykonany, gdy Użytkownik/Klient otrzyma dane dostępowe do zakupionych Produktów/Usług.

20. Użytkownik/Klient zobowiązuje się do nie rozpowszechniania oraz nie publikowania zakupionych Produktów/Usług osobom trzecim w różnego rodzaju mediach oraz na różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, eventach czy webinarach.

21. Wszystkie treści oraz materiały elektroniczne w tym pliki i skrypty SQL są objęte prawami autorskimi należącymi do Serwisów. Po rozwiązaniu umowy poprzez reklamację lub odstąpienie od umowy Klient/Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich treści oraz materiałów elektronicznych w tym plików i skryptów SQL ze wszystkich nośników, na których je umieścił.

22. Serwisy gwarantują, że wszystkie udostępnione pliki w ramach Produktów/Usług są w pełni bezpieczne.

23. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuję także zdalną pomoc online związaną z szeroko pojętym programowaniem, a w szczególności dotyczącą baz danych naliczając stawki godzinowe rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę pomocy online wg niniejszego cennika: Ms SQL Server – solidne podstawy – 100,00 zł netto za godzinę, Ms SQL Server – konkretne rozwiązania – 250,00 zł netto za godzinę, Ms SQL Server – zaawansowane techniki – 350,00 zł netto za godzinę, Ms SQL Server – profesjonalna baza danych krok po kroku + ćwiczenia – 500,00 zł netto za godzinę, Ms SQL Server – ETL, SSIS, DTSX, ASID – 750,00 zł netto za godzinę.

24. Każdy dostęp, czyli login i hasło dotyczą jednego konta. Nie ma możliwości korzystania z jednego konta logując się jednocześnie na więcej niż jednym urządzeniu końcowym. Jeżeli system wykryje, że użytkownik loguje się na wielu urządzeniach końcowych (maksymalnie dwa są dostępne), to dostęp do kursów może zostać zablokowany bezpowrotnie. Blokując konto w ten sposób Użytkownik nie może domagać się zwrotu kosztów zakupu dostępu do kursów.

25. Wydawanie certyfikatów ukończenia kursów: każdy uczeń może wysłać na adres mailowy podany w kursach prośbę o wydanie certyfikatu, który następnie jest odsyłany w formie elektronicznej drogą mailową.
Warunki otrzymania certyfikatu: uczestnik kursów musi ukończyć 4 kursy (#1, #2, #3 i #4) oraz musi odesłać prawidłowo rozwiązane zadania z kursu #4 i pozytywnie przejść test kompetencji, na którego rozwiązanie ma 2 godziny.
Wydanie certyfikatu jest bezpłatne.

§ 7
Reklamacje

1. Użytkownik/Klient będący Konsumentem w zakresie reklamacji może realizować uprawnienia określone przepisami, Kodeksem Cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014r. poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014r.).

2. Reklamacje związane z zakupem Produktów/Usług mogą być składane drogą mailową na adres smigielski.andrzej@gmail.com.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłaszana wada jest nieistotna, Użytkownik/Klient nie może odstąpić od umowy.

4. Składając reklamację, wymagane jest podanie przez Użytkownika/Klienta następujących danych: imię i nazwisko Użytkownika/Klienta, adres, inne dane pozwalające na zidentyfikowanie przedmiotu sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot oraz przyczynę reklamacji.

5. Zgłaszane przez Użytkownika/Klienta reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od chwili ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Użytkownika/Klienta.

6. Użytkownik/Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika/Klienta adres e-mail.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, czyli od momentu, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy. Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór został dołączony do niniejszego Regulaminu jako załącznik nr 1.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować firmę „online-PROJECT Sp. z o.o.” z siedzibą: 59-700 Bolesławiec, ul. Sadowa 33, NIP 612-187-40-95, REGON: 389025381, KRS: 0000905148, Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, e-mail: smigielski.andrzej@gmail.com, telefon: 531-527-572 o swojej decyzji o chęci odstąpienia od umowy zawartej wedle niniejszego Regulaminu w drodze jednoznacznego oświadczenia, które może zostać przesłane pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, czyli od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu/Usługi.

3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi między innymi w następujących przypadkach:
• o świadczenie Usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy obowiązującej wedle niniejszego Regulaminu Klientowi zwracane są dokonane płatności w ramach tej umowy najszybciej, jak to tylko będzie możliwe, ale w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwisy zostały poinformowane o decyzji Klienta dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy z Serwisami.

5. Serwisy dokonają zwrotu płatności w analogiczny sposób w jaki nastąpiła zapłata przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania tego zwrotu, i zwrot ten nie wiążę się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Serwisów.

6. Serwisy lub osoba odpowiedzialna może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Serwisom lub osobie odpowiedzialnej dowodu jej odesłania.

7. W efekcie odstąpienia od umowy Klientowi odbierane są uprawnienia do korzystania z nadanego dostępu do zakupionych Produktów/Usług w Serwisach.

§ 9
Postanowienia końcowe i informacje dotyczące możliwości ewentualnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ani wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014r.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964r. nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji można znaleźć na stronach internetowych należących do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem internetowym www.uokik.gov.pl.

4. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystania z rozpatrywania reklamacji za pomocą Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.spsk.wiih.org.pl.

5. Klient będący Konsumentem ma także prawo do skorzystania z rozpatrywania reklamacji za pomocą takich organizacji jak Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl) czy też Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org).

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzór formularza odstąpienia od umowy

NADAWCA:
Imię i nazwisko / Nazwa firmy Klienta
Adres Klienta
Ulica Klienta
NIP i REGON
Telefon
E-mail
 
 
ADRESAT:
„online-PROJECT Sp. z o.o.”
59-700 Bolesławiec, Ul. Sadowa 33
NIP: 612-187-40-95
REGON: 389025381
KRS: 0000905148
Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Telefon: 531-527-572
E-mail: smigielski.andrzej@gmail.com
WWW: www.online-project.pl
WWW: www.kursy.online-project.pl
OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów/Usług:
– nazwa Produktu/Usługi 1
– nazwa Produktu/Usługi 2
– nazwa Produktu/Usługi 3

Data zawarcia Umowy
Numer Zamówienia

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH „online-project.pl i kursy.online-project.pl”

 

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.). Jesteśmy również dopasowani do RODO.

1). Zasady Ogólne:

1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z Serwisów online-project.pl i kursy.online-project.pl z zastrzeżeniem sobie prawa do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, i jeżeli taka zmiana nastąpi to na końcu niniejszej Polityki Prywatności będzie informacja o dacie wprowadzenia zmian.

2. Każdego Użytkownika/Klienta zarówno Serwisów jak i newsletterów należących do online-project.pl i kursy.online-project.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, z którą Użytkownik/Klient powinien się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów, a korzystanie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.

3. Jeżeli Użytkownik/Klient nie zgadza się z Polityką Prywatności, to w takim przypadku nie powinien korzystać z Serwisów, ani nie powinien zapisywać się do newsletterów należących do online-project.pl i kursy.online-project.pl, nie powinien także dokonywać zakupów Produktów/Usług oferowanych przez online-project.pl i kursy.online-project.pl.

4. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko i wyłącznie Serwisów i/lub stron internetowych należących do domeny internetowej online-project.pl i kursy.online-project.pl.

2). Dane Osobowe:

1. Użytkownik/Klient podczas korzystania z serwisów należących do online-project.pl i kursy.online-project.pl może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, zazwyczaj za pomocą wypełnienia pól w formularzach. Charakter podawanych danych przez Użytkownika/Klienta w formularzach jest dobrowolny.

2. Serwisy online-project.pl i kursy.online-project.pl przetwarzają dane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Podanie przez Użytkownika/Klienta swoich danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych (na dobrowolnie podany adres e-mail i/lub numer telefonu) przez Serwisy online-project.pl i kursy.online-project.pl.

3. W przypadku chęci otrzymania darmowych Produktów/Usług najczęstsze dane, o które jest proszony Użytkownik/Klient, to imię oraz adres e-mail, natomiast w przypadku danych podawanych podczas składania zamówień płatnych Użytkownik/Klient jest proszony o podanie pełnych danych osobowych, które są wymagane do sfinalizowania zamówienia oraz wystawienia dokumentu zakupu.

4. Serwisy online-project.pl i kursy.online-project.pl wymagają tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisów, więc niepodanie wymaganych danych skutkuje zablokowaniem czynności, których te dane dotyczyły.

5. W przypadku dokonania zakupu przez Użytkownika/Klienta, Serwisy online-project.pl i kursy.online-project.pl udostępnianiają dane osobowe Użytkownika/Klienta tylko podmiotom będącym w ścisłej współpracy z Serwisami i współpraca ta wymagana jest tylko i wyłącznie w celu możliwości sfinalizowania procesu zakupowego i dotyczy automatycznego wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży zakupionych Produktów/Usług umieszczonych w częściach Serwisów dostępnych po dokonaniu zakupu. Dane osobowe Użytkownika/Klienta po przekazaniu do informatycznego, zewnętrznego systemu odpowiadającego za automatyczne wystawianie oraz wysyłanie dokumentów sprzedażowych, przetwarzane są na zasadach określonych przez podmiot współpracujący z Serwisami.

3). Pliki Cookies:

1. Serwisy online-project.pl i kursy.online-project.pl wykorzystują pliki Cookies, które są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi do urządzenia Użytkownika/Klienta, z którego odwiedzane są Serwisy, identyfikując Użytkownika/Klienta w taki sposób, aby korzystanie z Serwisów było dostosowane do potrzeb Użytkownika/Klienta, wygodne oraz spersonalizowane.

2. Pliki Cookies mogą także zbierać informacje o charakterze statystycznym, wydajnościowym lub funkcjonalnym.

3. Pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla urządzenia Użytkownika/Klienta ani dla Jego danych.

4. Żeby Serwisy online-project.pl i kursy.online-project.pl mogły prawidłowo działać, to przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik/Klient musi akceptować pliki Cookies. Nie można także plików Cookies usuwać z urządzenia, z którego korzysta Użytkownik/Klient.

5. Osoby trzecie, w tym Facebook mogą wykorzystywać pliki Cookies oraz inne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisów i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Użytkownik może wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nich ale nie spowoduje to nie wyświetlania się innych reklam. Więcej informacji na ten temat można sprawdzić na stronach http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/

4). Pozostałe informacje:

1. Serwisy online-project.pl i kursy.online-project.pl zastrzegają sobie prawo do wysyłania Użytkownikom/Klientom, których dane kontaktowe posiada, wiadomości e-mail: zawierających przede wszystkim informacje tematycznie związane bezpośrednio z Serwisami; dotyczące nowych Produktów/Usług; informujących o różnego rodzaju zmianach; zawierających informacje o dostępnych promocjach; z treściami „luźnymi”, np. życzenia czy informacje osobiste; będące informacjami komercyjnymi, które mogą być wysłane poprzez opłacenie przez Klientów lub Partnerów Serwisów online-project.pl i kursy.online-project.pl.

2. Wszystkie informacje zarówno tekstowe jak i graficzne udostępnione na stronach Serwisów online-project.pl i kursy.online-project.pl należy postrzegać w charakterze zabawy.
 

Data aktualizacji Regulaminu: 2018-05-25

 

Od Zera Do Developera, jak wejść w branżę IT, przebranżowić się i zostać programistą baz danych i SQL. Andrzej Śmigielski.